GDPR

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. 
Máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov v zmysle pravidiel Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba "GDPR") je

cShop SK s. r. o.
Pod Glavicou 2 
841 08  Bratislava
Slovensko
IČ: 44 665 016
02 / 3810 4183
 
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, obzvlášť odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
 
Správcom pre ochranu osobných údajov v našej firme je Mgr. Jaroslav Hefka - info@cshop.sk
 

1) Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základa plnenia vašej objednávky.
Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pri plnení zmluvy. 

2) Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 
 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že neprebehla objednávka produktov alebo služieb. 

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspěšné vybavenie a doručenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou súčasťou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť.
 • zasielanie obchodných oznámení a prevádzkovanie ďaľších marketingových aktivít. 

Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracováním nám poskytujete svoj výslovný súhlas.

3) Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje 
 • po dobu nezbytnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu mezi vami a správcom a uplatňovanie nároku z týchto zmluvných vztahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, maximálne 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaže. 

4) Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemci osobných údajov sú osoby 
 • podielajúce sa na dodaní produktov / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, 
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďaľšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.

Správca poskytnuje osobné údaje do krajín tretieho sveta (do zemí mimo EÚ).

5) Vaše práva

Podľa podmienok stanovených v GDPR máte 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR 
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovánia podľa čl. 18 GDPR 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR 
 • právo vniesť námietku proti spracovániu podľa čl. 21 GDPR  
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR 
 • právo odvolať súhlas so spracovávaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v úvode týchto podmienok. 

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

6) Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk a úložisk osobných údajov v listinnej podoba na zabezpečených, šifrovaných úložiskách, ktoré sú chránené heslom.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

7) Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že s nimi v celom rozsahu súhlasíte.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že s nimi v celom rozsahu súhlasíte.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz
×