Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

cShop SK s. r. o.
Pod Glavicou 2
841 08  Bratislava
Slovensko
IČ: 44 665 016
IČ DPH: SK2022777603

od 25.5.2018 sú obchodné podmienky upravené v súlade s nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR) 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme cShop SK s. r. o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy cShop SK s. r. o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@cshop.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 7 dní, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania, prípadne s ponukou alternatívy.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Doprava

Poštovné nad 50€ je bezplatné
Cena dopravy pri nákupe do 50€ je 4,90,- €
Osobný odber je bezplatný pri nákupe nad 5,-€ 
Pri menších nákupoch účtujeme manipulačný poplatok vo výške 1,- €

Balíky posielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD
Doručenie na Poštu - na poštu od 28.6.19 nedoručujeme z dôvodu
vysokých poplatkov zo strany Slovenskej pošty

Tovar doručujeme do iných krajín EU iba v prípade online platby kartou.
Konkrétna cena dopravy a dopravy zdarma je závislá na konkrétnej krajine doručenia.

Osobný odber

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar na predajni na ulici Pod Glavicou 2 v Bratislave. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru SMS správou a e-mailom podľa údajov na objednávke. Následne je kupujúci povinný v lehote najneskôr do 7 pracovných dní si objednaný tovar vyzdvihnúť. Pokiaľ nedôjde k vyzdvihnutiu objednaného tovaru, kupujúci bude opätovne vyzvaný. Po uplynutí nasledujúcich 7 pracovných dní je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a daný tovar predať druhému kupujúcemu. V prípade potreby môže predávajúci lehotu na prebratie tovaru predĺžit podľa požiadavky zákazníka. Túto požiadavku zákazník smeruje na info@cshop.sk 

Tovar doručovaný kuriérom

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nesie zodpovednosť prepravca.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom a kuriérska spoločnosť následne už informuje zákazníka prostredníctvom svojich nástrojov.

 

4) Záruka

Faktúry zákazníkom posielame elektornicky mailom, na adresu uvedenú v objednávke. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je pri každom výrobku 24 mesiacov. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. Na tovary poskytujeme záruku 100% vrátenia peňazí ak zákaník vráti tovar v nepoškodenom balení do 365 dní (1 rok) od nákupu (tovar nesme byť používaný, alebo byť po záručnej lehote).

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne mailom na info@cshop.sk uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze nieje možné vrátiť v hotovosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na tovary poskytujeme záruku 100% vrátenia penazí ak zákaník vráti tovar v nepoškodenom balení do 365 dní (1 rok) od nákupu (tovar nesme byť používaný, alebo byť po záručnej lehote).

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu, balné a pod).

Pozor! V prípade objednávky produktov vyrobených na zákazku, alebo špecifických produktov nad 150-, € s DPH vám môže byť účtovný poplatok vo výške 20% ceny produktu. Jedná sa o manipulačný poplatok, balenia, poštovného a opätovného naskladnenia produktu u nášho dodávateľa. 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

 

7) Vrátenie tovaru

Tovar môžete vrátiť u nás na predajni. Tovar musí byť v pôvodnej krabici, nepoškodený, vrátane všetkej dokumentácie.

Adresa predajne: 

cShop SK s.r.o.
Pod Glavicou 2, Bratislava

 

Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte sprievodný list s čislom objednávky a čislom účtu, na ktorý zašleme peniaze. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Zásielku odporúčame poistiť.

Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 20 dní od obdržania zásielky. Ak sa bude jednať o výmenný balík, mailom vám zašleme pokyny k označeniu takejto zásielky.

Adresa pre vrátenie tovaru:

cShop SK s.r.o.
Pod Glavicou 2
841 08 Bratislava

Zásielku posielajte iba na našu adresu, balíky na poštu nepreberáme.

 

8) Spôsoby úhrady

Platba prevodom vopred - pri výbere tejto možnosti obdržíte po spracovní objednávky infomračný mail so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet. 

Dobierka - za tovar zaplatíte pri prevzatí v hotovosti.  Cena dobierky je 2,- €.
Pri osobnom odbere v našej predajni môžete platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Platba online kartou - po dokončení objenávky budete presmerový na platobnú bránu, kde budete môcť objednávku pohodlne uhradiť kartou.

 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

Zašlite výrobok na adresu, prípadne prineste osobne do našej predajne:

cShop SK s.r.o.
Pod Glavicou 2
841 08 Bratislava

Zásielka musí byť kompletná vrátane všetkého príslušenstva. K tovaru priložte sprievodný list s popisom poruchy a čislom objednávky a čislom účtu, na ktorý v prípade potreby vrátime peniaze. Sprievodný list môžete zaslať aj emailom. Neposielajte zásielku na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame zásielku poistiť. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený za nový kus.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

12) Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@cshop.sk    

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov  je TU. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online TU.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

13) Využívanie darčekových poukážok

 

Darčekovú poukážku môžete využiť dvomi spôsobmi:

1. Osobne pri platbe v našej predajni v Bratislave

2. Nákupom na našej internetovej stránke www.cshop.sk kde vložíte kód poukážky a následne vám bude odpočítana hodnota poukážky od hodnota objednávky (viď obrázok dole)

Použiť poukážku je možné iba ak je hodnota tovaru vyššia ako nominálna hodnota poukážky. Z poukážky nevydávame.

 

kupon

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz
×